Bir'li'k, bölünmezliği anlatır.

Bir'li'k, bölünmezliği anlatır.

Birliktelik ise ayrılabilir beraberliği.

Birlik ile birleşenler “kimlik” kazanır.

Beraberlik kurmak ise “ortaklık” tesis etmektir.

Su meselâ, beraberliktir; hidrojen ve oksijene yeniden ayrılaşabilir.

Fakat yoğurt bir'li'ktir, süt ve maya ile ama onlardan bambaşka bir sonuç üretilmiştir.

Ayrıca yoğurt artık süt de değildir ve süt sütlüğünden bir şey kaybetmemiştir.

Yoğurdu bölemez, bölerek yoğurt niteliğini yok edemezsiniz.

"Dilde, fikirde, işte bir'lik" demek, Avrupa Birliği gibi bir beraberliğe davet anlamına gelmez.

Kaldı ki Avrupa Birliği parçalanmaktadır.

Bütün imparatorluklar dağılmıştır.

Osmanlı bu anlayışı terk edince o da parçalara ayrılmıştır.

Bu anlayış mahiyeti itibariyle Töredir.

Ancak meselâ Boşnaklar, bizden farklı mıdır?

En az 3 asırdır bizle bağı kopuk ve daha uzun süredir Hristiyan toplumlarla iç içe bulunan Gökoğuzlar Türkçeyi nasıl korumuşlardır?

İçimize ta oradan bir ışık huzmesi sıcaklığıyla işleyen hakikati görebilmelisiniz:

Birliği ve kimliği kazandıran şey Töredir.

Töre, Tanrısal hikmettir, nizamdır, Türk ise Törelenen.

Artık Boşnak, Türk Kimliği"ne dâhil olmuştur.

Balkanlarda ve Avrupa'da biri Müslüman olunca Türk oldu derler, bildiniz mi neden?

Türk Kimliği mahiyeti itibariyle etnik nitelik taşımadığı gibi, etnik unsurları da yok saymaz, yok etmez, horlamaz.

Aksine onları yaşatmanın teminatıdır.

Lukas Notaras'ı hatırlayınız.

Dördüncü Haçlı Seferi'nde Konstantinopolis'in yağmalanması ve Latin İmparatorluğu'nun kurulması sürecinde yaşananları bildiği için Latinlere mesafeli olan Notaras, meşhur "Konstantinopolis'te Latin serpuşu görmektense Türk sarığı görmeyi yeğlerim!" sözünü söylemiştir.

Bu söylemi, İstanbul'un Fethi öncesi Katolik devletlerden askerî yardım alınmasına karşı olduğunu savunurken dile getirmiştir.

Neden sizce?

Ortodoks Hristiyanlık ile Töreli kimlik arasındaki teması Gökoğuzlarda da algıladığımızı az evvel konuştuk.

Toparlayalım:

İngiliz aklını küçümsemeyiniz.

Doğrudan Töreyi ve Türk Müslümanlığını/kimliğini hedef aldılar ve hayran bıraktıracak ustalıkla ince ince işleyerek bugünkü siyasal dinci garabeti ürettiler.

Bizzat yazıp yazdırdıkları dini (!) bazı kitapların, kurguladıkları veya yolundan saptırdıkları cemaatlerin milyonlarca takipçisi var.

Törede toprak mülkiyeti ve sınıflı toplum yoktur erenler.

Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere bütün hayat unsurları Tanrısal hikmet bağlamında düzenlenmiş ve sürdür(ebil)mek için de il (devlet) kurulmuştur.

Aslolan Töredir, Töreden uzaklaşan Han düşer, Töre konuşunca her şey susar.

Yine Törede hiç ayrılmayacak gibi dünyaya yerleşmek yoktur.

Çünkü zamanı Tanrı yaşar, yani anbean tekrarlanan yaratma eyleminin tezahürüne dair algıdır zaman, varlığın var edilmesine dair algımızdır.

Töreliler yolcudur, aslolan yolda olmaktır, o sebepten yol yapar, han yapar, imaret, tekke yaparlar.

İnsan’lık için inşa edilen yapılar asırlarca ayakta kalırken kendileri için kurdukları ise en geç evladı içinde iken yıkılır gider.

Paylaşmaya ve düzensizlikleri önündeki engelleri kaldırmaya dönük bitmez bir hareket söz konusudur.

Zira kâinatın tamamında uzay-zamanı katbekat aşan muazzam bir ahenk, düzen vardır.

Günümüz müteahhit zihniyeti demek ki Töre düşmanıdır.

Günümüz şehri insanı esir alan koca hapishanedir.

Müsaitler iblisin kullanışlı aparatı aptallardır.

Eğitimde, itikatte, ailede, siyasette, sivil toplumda, ekonomik faaliyette, beslenmede, sağlıkta, sanatta ve kültürde müşahede edilen yozlaşmanın sebebi de aynıdır, yani töresizliktir.

Töresizlik Tanrısal nizam ve hikmete cephe almaktır.

Cenab-ı Hakk'a isyan etmektir.

Cümle varlığın bir'liği itikadı ile Türkleşmek için asilerden kurtulmak şarttır.

Birlik ve beraberlik değil erenler, bölünmez bir'li'k!

Yani Türk Kimliği, yani Anadolu Mayası...

Türk Kimliğini etnisite boyutuna indirgeyen herkes ya gafildir ya hain.

“Ne mutlu ona” yani “diyene” ama demek ki demekle de olmuyor.

Yaratılanı Yaratandan ötürü hoş görüp zulmün her rengi ile ölümüne mücadele etmeden önce Yaratıcıyı tanımak gerekiyor.

Esasen ilim ve irfan da zaten ancak bundan ibarettir, derler.

Töresiz ise Müslüman görünümlü kâfir ve zalimden sakının, aman ha!

“Törelenenlerin Bir'li'k’i”…

Bu…